Podręczniki

REGULAMIN

korzystania z darmowych podręczników wprowadzonych w ramach Programu Ministerstwa Edukacji Narodowej  „Darmowy Podręcznik”             w Szkole Podstawowej  Nr 15 im. Księdza Jana Dzierżona  w Zabrzu

Podstawa prawna:Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014r. poz. 811.
 1.   Regulamin jest integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 2. Każdy podręcznik posiada nadany indywidualny numer i jest przypisany do konkretnego ucznia.
 3. Podręczniki są wypożyczane na okres wskazany przez wychowawcę, jednak nie dłużej niż na okres jednego roku szkolnego i należy je zwrócić w terminie wyznaczonym przez bibliotekę.
 4. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający  powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenie niezwłocznie zgłosić wychowawcy.
 5. Wychowawca powiadomi o zniszczeniu lub zagubieniu podręcznika
 6. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
 7. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika – rodzic zobowiązany jest do zwrotu kosztów zakupu  podręczników na zasadach określonych w przepisach oświatowych.
 8. Zwrot wypożyczonej książki winien nastąpić do rąk wychowawcy. Pozostawienie książki na terenie szkoły lub biblioteki bez wcześniejszego zgłoszenia nie jest uznawane za zwrot.
 9. Wychowawca rozlicza się z podręczników oraz materiałów edukacyjnych z bibliotekarzem.
  Podręcznik należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku niczego pisać, zaznaczać, wycinać, wyrywać stron itd.
 10. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręcznik należy zwrócić wychowawcy.
  Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.
 11. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel.
 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 02/09/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15
im. Ks.J.Dzierżona w Zabrzu z dnia 01 września 2014 r.